Hodim, tečem, plavam

Besedilo:

HODIM, TEČEM, PLAVAM,…

 

HODIM, HODIM, HODIM, …

HOP, HOP, HOP, …

TEČEM, TEČEM, TEČEM, …

ZDAJ PA STOP, ZDAJ PA STOP.

                                  

TIP, TIP, TIP, TIP, …

SKOK, SKOK, SKOK, …

PLAVAM, PLAVAM, PLAVAM, …

ZDAJ PA SPAT, ZDAJ PA SPAT.


Slikopis:

HODIM, TEČEM, PLAVAM

Slikopis z gibalnim motivom:

HODIM, TEČEM, PLAVAM – gibalni motiv