Hodim, tečem, plavam

 • Besedilo:

  HODIM, TEČEM, PLAVAM,…

   

  HODIM, HODIM, HODIM, …

  HOP, HOP, HOP, …

  TEČEM, TEČEM, TEČEM, …

  ZDAJ PA STOP, ZDAJ PA STOP.

                                    

  TIP, TIP, TIP, TIP, …

  SKOK, SKOK, SKOK, …

  PLAVAM, PLAVAM, PLAVAM, …

  ZDAJ PA SPAT, ZDAJ PA SPAT.


  Slikopis:

  HODIM, TEČEM, PLAVAM

  Slikopis z gibalnim motivom:

  HODIM, TEČEM, PLAVAM – gibalni motiv